Ανοιχτήρια κρασιών & αναψυκτικών

Ανοξείδωτο τιρμπουσον / ανοιχτήρι κρασιών

6.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α